top of page
Digital SAT คืออะไร

DIGITAL SAT คืออะไร ??

Digital SAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก เริ่มสอบครั้งแรกในประเทศไทยเดือนมีนาคม 2023 เป็นการสอบด้วยอุปกรณ์โดยผู้สอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง    เช่น

- Windowslaptops/tablets - Windows 10 ขึ้นไป มีหน่วยความจำเหลืออย่างน้อย 250 MB

- Mac laptops - Mac OS 11.4 ขึ้นไป มีหน่วยความจำเหลืออย่างน้อย 150 MB

- iPads OS 14 ขึ้นไป มีหน่วยความจำเหลืออย่างน้อย 150 MB

- School-managed Chrome books ต้องใช้ของโรงเรียนเท่านั้น

 

*หากไม่มีสามารถแจ้งทางศูนย์สอบเพื่อข้อใช้อุปกรณ์ของศูนย์สอบได้ แต่ต้องแจ้งก่อนสอบ 30 วัน และต้องไปถึงสนามสอบก่อน 30 นาที เพื่อรับอุปกรณ์

SAT: ข้อความ
SAT Digital SAT คืออะไร มีกี่พาร์ท English Math

DIGITAL SAT มีกี่พาร์ท ??

ข้อสอบมี 2 ส่วน ได้แก่

1. Mathematics (คณิตศาสตร์)

ข้อสอบคณิตศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 22 ข้อ ให้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800

เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับ Algebra, Problem-Solving and Data Analysis, Advanced Math, Geometry and Trigonometry

มีเครื่องคิดเลขใน App หรือจะนำเครื่องคิดเลขไปเองก็ได้

2.  Reading and Writing (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อสอบภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 27 ข้อ ให้เวลา 64 นาที คะแนนเต็ม 800 

เป็นบทความสั้นๆ ประมาณ 25-150 คำ ทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ คำถามมาจากความเข้าใจจากการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย ประวัติศาสตร์ และทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ แปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ

 

สิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ

- อุปกรณ์ที่ใช้สอบ Windows laptops, Mac laptops, iPads หรือ School-managed Chrome books

- Admission Ticket จาก Application Bluebook

- บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

- ปากกาหรือดินสอ สำหรับทด

SAT มีคะแนนรวม 1,600 คะแนน ไม่หักคะแนนหากตอบผิด นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติชั้นนำคะแนนที่ควรได้คือ 1,200 คะแนนขึ้นไป คอร์สเรียน SAT ที่ WSC จึงเน้นไปที่การฝึกทำข้อสอบรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ได้คะแนนสูงที่จะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเทคนิคอย่างดี เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นเห็นผลแน่นอน รีบสมัครกันนะคะ

**สามารถเรียนเดี่ยว/แยกวิชาเรียนได้**

SAT: ข้อความ

SAT TEST DATES 2024

SAT TEST DATES 2024
SAT Test date 2024 วันสอบ SAT

THE DIGITAL SAT

Timeline for administering the digital sat

ตารางเรียน SAT สาขา Seacon Square

ตารางเรียน SAT May SEACON.png

ตารางเรียน SAT สาขา Century Plaza

ตารางเรียน SAT May Century.png
bottom of page