top of page
balac2.png

BALAC

The Bachelor of Arts in Language and Culture หรือ BALAC 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BALAC

The Bachelor of Arts in Language and Culture หรือ BALAC (บาลัค) เป็นสาขาหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยที่เน้นการสอนทางด้านวัฒนธรรมศึกษา (Cultural studies) และทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skills) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการใช้ชีวิต เพี่อดำรงอยู่ในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม อีกทั้งยังส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ชัดเจน ผู้สำเร็จการศึกษาจาก BALAC ยังได้เรียนรู้ประเด็นทางวัฒนธรรม สังคม และการเมืองอย่างลึกซึ้งว่าจะส่งผลต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

จบ BALAC แล้วจะไปเป็นอะไร ?

ด้วยเนื้อหาที่กว้างและหลากหลายของวิชา น้องๆที่เรียน BALAC จะได้ความรู้ ได้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงความรู้ทางด้านการเมือง สังคม และวัฒนธรรมศึกษา ดังนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ความรู้ความสามารถดังกล่าวจะช่วยต่อยอดทั้งในด้านการเรียนต่อระดับโท หรือเอก และการใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ทำงานในกระทรวงต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ งานแปล งานด้านสังคม งานด้านการศึกษา หรือทำงานในบริษัทต่างชาติเป็นต้น

 

ทำอย่างไรถึงจะเรียน BALAC ได้ ?

อย่างที่ได้เกริ่นไว้ข้างต้นแล้วว่า เนื้อหาวิชาของ BALAC เน้นด้านวัฒนธรรมศึกษา ความรู้ด้านอารยธรรมประวัติศาสตร์รวมไปถึงการเมืองและสังคมปัจจุบัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น น้องๆควรที่จะถามตัวเองก่อนว่าตัวเราสนใจ ถนัดหรือชอบ เนี้อหาวิชาเช่นนี้หรือเปล่า นอกเหนือจากความชอบและความถนัดแล้ว น้องๆต้องมีใจรักในการอ่านด้วยเช่นกัน เพราะน้องจะต้องอ่านหนังสือและบทความอย่างมากตลอดเวลา 4 ปีที่เรียน 

สอบเขียน / สอบสัมภาษณ์

เมื่อคะแนนได้ตามเกณฑ์การรับสมัคร การคัดเลือกจะแบ่งเป็นการข้อสอบเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งในการสอบปัจจุบัน แบ่งรอบการเข้าเป็น 2 รอบ

 

การสมัครในรอบแรก

การคัดเลือกในรอบแรกจะมีเกณฑ์คะแนนต่างๆที่สูงกว่ารอบ 2 ดังนั้นหากผ่านเกณฑ์คะแนนรอบแรก น้องจะไม่ต้องทำการสอบข้อเขียนแต่จะข้ามไปสอบสัมภาษณ์ได้เลย ซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวอย่างสำคัญมากคือการติดตามข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองตลอดเวลา และการค้นหาความสนใจของตังเองให้ได้ เพราะเมื่อถูกถามในการสัมภาษณ์ จะได้นำไปเชื่อมโยงเข้ากับเนื้อหาของ BALAC ได้ คำถามที่อาจจะถูกถามในการสัมภาษณ์จะมีความหลากหลายมาก ขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้ถาม เช่น คำถามเกี่ยวกับความสนใจในวรรณกรรมและภาพยนต์ของนักเรียน แนวหนังสือที่ชอบอ่านหรือแนวภาพยนตร์ที่ชอบดู และนำมาโยงเข้าเนื้อหาของ BALAC หรืออาจเป็นคำถามเกี่ยวปัญหาเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น การเมืองและสังคม การศึกษาในไทย สิทธิสตรี สิทธิและความเท่าเทียมของเพศที่สาม ความเหลื่อมล้ำในสังคม ความยากจนเป็นต้น 

 

การสมัครในรอบสอง

สำหรับการคัดเลือกในรอบสองจะมีเกณฑ์คะแนนต่ำกว่า นักเรียนที่ยื่นเข้ารอบนี้จะต้องทำการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งข้อสอบมี 2 ส่วนคือ การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing)  ในส่วนของการอ่าน บทความส่วนใหญ่เป็นบทความวิชาการที่มีเนื้อหาหลากหลายและมีคำถามคล้ายกับ  SAT CU-TEP  ส่วนสำหรับการเขียน จะคำถาม 4 ข้อให้เลือก โดยน้องจะต้องเลือกมา 1 คำถาม เพื่อเขียนเป็นบทความสั้นๆ (Essay) เป็นการเขียนแสดงทัศนคติต่อประเด็นที่เลือกเขียนนั่นเอง

Contact

Room 712 Boromrajakumari Building Faculty of Arts, Chulalongkorn University Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330

bottom of page