top of page
commart.png

CommArts

Bachelor of Arts in Communication Management (BCM)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CommArts คืออะไร ?

คณะนิเทศศาสตร์สาขาการจัดการสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CommArts นั้นมีความแตกต่างกับ BJM ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตรงที่หลักสูตรของธรรมศาสตร์นั้น จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำเนื้อหาของสื่อมวลชน การเขียนข่าว เน้นการวิเคราะห์แบบนักเขียน จรรยาบรรณสื่อมวลชน เพื่อการผลิตผลงานทางด้านวารสาร ในขณะที่ CommArts จะเน้นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารสื่อ และเป็นหลักสูตรที่สอนให้น้องๆสามารถใช้สื่อไปทำธุรกิจได้ ซึ่งหากน้องๆ สังเกตชชื่อคณะ เราจะเห็นคำว่า Communication Management โดยคำว่า Communication แปลว่าการติดต่อสื่อสาร ส่วนคำว่า Management แปลว่า การบริหารจัดการ เมื่อนำมารวมกันจึงสื่อถึงหลักเรียนด้านการบริหารและการจัดการสื่อ โดยเฉพาะวิชาด้านการตลาดและเรื่องสื่อต่างๆ น้องๆจะมีโอกาสเลือกเรียนวิชาเสรีเกี่ยวกับสื่อที่สนใจในปีที่ 4 เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการภาพนิ่งและภาพยนตร์ การผลิตรายการโทรทัศน์และการผลิตรายการวิทยุ ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อวงการสื่อมวลชน
ทำให้หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี และยังสามารถผลิตและบริหารสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย


เนื่องจากหลักสูตร CommArts นี้ทำการสอนเป็นภาษาอังกฤษ น้องๆ จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีเพราะหลักสูตรนี้มีจุดประสงศ์มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาที่สอน มีจิตสำนึกที่ดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี และเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสูงในการจัดการสื่อสารมวลชนและงานสื่อสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความเข้าใจนโยบายสารสนเทศเป็นอย่างดีทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

ทำไมถึงต้องเลือกเรียน


น้องๆ ที่เรียน CommArts จะได้เรียนรู้จากอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานระดับแนวหน้าที่อยู่ในสาขาอาชีพเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งในและต่างประเทศ และจะมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางด้านการบริหารการสื่อสารกับบุคลากรที่มีชื่อเสียงจากสถาบัน ทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในยุโรป อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมโครงการวิจัยกับนักศึกษาและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกัน หลักสูตร CommArts ยังจะช่วยให้ น้องๆ
ได้เรียนรู้โลกแห่งความเป็นจริงและเป็นส่วนหนึ่งในภาคบังคับของหลักสูตรด้วยคือ การทัศนศึกษา น้องๆ จะได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาระดับสูง สถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ตลอดจนบริษัทและหน่วยงานชั้นนำที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการสื่อสาร

 

ประการต่อมา CommArts ยังเปิดโอกาสให้ น้องๆได้ฝึกงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทฤษฏีที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนสู่ความเป็นมืออาชีพที่ดีขึ้น ซึ่งการฝึกงานนี้ใช้เวลา 8 สัปดาห์ โดยน้องๆสามารถเลือกประเภทบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารได้ด้วยตนเอง

 

ท้ายที่สุดของความน่าสนใจในหลักสูตร CommArts คือการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรหรือสถาบันการศึกษาระดับสูงมากกว่า 50 แห่งทั่วโลก น้องๆจะได้ใช้เวลาหนึ่งภาคเรียนในต่างประเทศเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตใหม่ ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ใหม่ๆ อีกเช่นกัน

จบออกมาทำอะไรได้บ้าง ?


CommArts ถูกออกแบบเป็นหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ล่ำเรียนมาไปเป็นเครื่องมือทางปัญญาในวิชาชีพที่ทำงานและการพัฒนาทักษะสู่มาตรฐานระดับสูงต่อไปได้ ดังนั้นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานี้จะสามารถประกอบอาชีพได้ เช่น

ในวงการบันเทิง วงการโทรทัศน์ ผู้สื่อข่าว นักเขียน ผู้กำกับ (เวที โทรทัศน์ ศิลปะการแสดง) นักการตลาด นักการสร้างแบรนด์ งานประชาสัมพันธ์ การโฆษณา นักวางแผนการสื่อสารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

bottom of page