top of page
bsac.jpeg

BSAC

Bachelor of Science in Applied Chemistry หรือ BSAC

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

BSAC

Bachelor of Science in Applied Chemistry หรือ BSAC เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาด้านความรู้วิชาเคมี ที่รวมเอาทฤษฎีและการปฏิบัติทางเคมีเข้าด้วยกัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อผลิตนักเคมีให้มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
และพัฒนาความรู้ความสามารถให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

 

สำหรับหลักสูตร BSAC นี้ น้อง ๆ จะได้เรียนรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อจะได้คิดค้นและแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น และเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนแล้วนำมาปรับใช้กับเทคโนโลยี สังคม และความต้องการของผู้คนในโลกของความเป็นจริง

 

BSAC มีสาขาอะไรบ้าง ?

 

1. เคมีอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการ Industrial Chemistry and Management
หลักสูตรในสาขานี้จะเน้นเรียนเรื่องการสร้างความสมดุลระหว่างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กับมุมมองด้านการเงิน การบริหาร การบัญชี และคุณภาพของระบบต่างๆที่มีอยู่ในกลไกตลาดของสังคมในระดับสากล โดยเนื้อหานั้น ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้จัดการด้านเทคนิคอุตสาหกรรมและธุรกิจเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ในอนาคต

 

2. เคมีวัสดุ Materials Chemistry
เป็นสาขาที่ประสงค์จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้เชิงลึกในด้านวิทยาศาสตร์เคมี ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเคมีให้เหมาะสมกับยุคสมัย และจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

 

3. เคมีสิ่งแวดล้อม Environmental Chemistry
สำหรับสาขานี้มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทั้งในและต่างประเทศ โดยวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวในแง่มุมด้านวิทยาศาสตร์เคมี อีกทั้งศึกษาถึงแนวทางการรักษาและป้องกันสิ่งแวดล้อม น้องๆ ที่เรียนในหลักสูตรนี้ จะมีโอกาสได้ฟังและเข้าร่วมการสัมมนาจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเปิดโลกทัศน์ ให้กับตนเอง และยังจะมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศอีกด้วย

 

4. เคมีเครื่องสำอางและการเป็นผู้ประกอบการ Cosmetic Chemistry and Entrepreneurship
ในส่วนของหลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะเป็นผู้เชียวชาญและมีความชำนาญกับโลกแห่งเครื่องสำอาง โดยมีเป้าหมายเพื่อประกอบอาชีพในฐานะผู้ประกอบการเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
ในการเรียนสาขานี้ น้องๆ จะได้เรียนแนวคิดทางธุรกิจการตลาดและกลยุทธ์ทางเคมีเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคได้

ทำไมต้องเรียน BSAC ?

น้องๆ รู้หรือไม่ว่า BSAC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยในด้านวิทยาศาสตร์เคมี จากการจัดอันดับ QS ประจำปี 2564 ตามรายวิชา และการจัดอันดับการศึกษาของ U.S. News และ World Report ในปี 2564 ในช่วงเวลาที่เรียนคณะนี้ น้องๆ จะได้มีส่วนร่วมในโครงการ Interactive Science and Social Project (ISSP) ซึ่งการเรียนรู้และการทำงานเป็นทีมเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริง
อีกทั้งนักศึกษา BSAC จะมีโอกาสเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาคการศึกษาในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งภาคการเรียนที่สถาบันการศึกษาที่ตนเลือก และการออกแบบหลักสูตรนี้ เพื่อเสริมสร้างนำความรู้ในห้องเรียนและแนวคิดทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง เมื่อน้องๆ สำเร็จจบออกมา จะก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน

จบแล้วทำอะไร ?

ผู้สำเร็จการศึกษาจาก BSAC สามารถเป็นนักเคมีและนักวิจัยที่ทำงานในห้องทดลองทั้งในและต่างประเทศ
หรือเส้นทางอาชีพอื่นๆ เช่น การสอน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับอุตสาหกรรม ผู้จัดการในอุตสาหกรรมการผลิต การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

Contact

BSAC international office, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, 11th floor Mahamakut Building, Bangkok 10330 THAILAND

bottom of page