top of page

IELTS

(International English Language Testing System)

IELTS คืออะไร?

IELTS (International English Language Testing System) เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

 

การสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ว่าเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ได้

 

โดยผลสอบ IELTS นั้นยังเป็นที่ยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ IELTS ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมามากกว่า 30 ปี ยังคงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

ประเภทการสอบ

IELTS มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

IELTS Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

รูปแบบการสอบ

 

รูปแบบการสอบ IELTS Academic และ IELTS General Training ผู้สอบจะต้องทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน - การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ตามลำดับ โดยรายละเอียดของรูปแบบการสอบ และความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ

  1. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย

    ผู้สอบจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลดหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และเช่นเดียวกันบัตรประจำตัวประชาชนไทย

  2. ค่าสมัครสอบ IELTS

    IELTS Regular (Paper / Computer): 7,350 บาท

    IELTS UKVI (Paper / Computer): 7,710 บาท

    IELTS Life Skills: 5,800 บาท

messageImage_1640423252140.jpg

วันสอบ IELTS 2023

ielts-test-dates-2023.jpg
IELTS new.png

credit: https://ielts.idp.com/thailand
https://ielts.idp.com/thailand/test-dates

SAT: ข้อความ
ตารางสอบ
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-05-24 เวลา 14.34.36.png

ตารางเรียน IELTS สาขา Century

ตารางเรียน
ภาพถ่ายหน้าจอ 2566-05-24 เวลา 14.34.43.png

ตารางเรียน IELTS สาขา Seacon Square

ตารางเรียน
bottom of page