top of page
IELTS คืออะไร สอบ IELTS เรียน IELTS

IELTS คืออะไร?

IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

 

การสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ว่าเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ได้

 

โดยผลสอบ IELTS นั้นยังเป็นที่ยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ IELTS ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมามากกว่า 30 ปี ยังคงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

สอบ IELTS เรียน IELTS ประเภทการสอบ IELTS academic general training

การสอบ   IELTS   มีกี่ประเภท

IELTS มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

 • IELTS Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

 • IELTS General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน​​

IELTS วัดทักษะอะไรบ้าง listening reading writing speaking ฟัง พูด อ่าน เขียน

การสอบ   IELTS   สอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS Academic และ IELTS General Training ผู้สอบจะต้องทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน - การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ตามลำดับ โดยรายละเอียดของรูปแบบการสอบ และความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training มีดังนี้

IELTS วัดทักษะอะไรบ้าง listening reading writing speaking ฟัง พูด อ่าน เขียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  ผู้สอบจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลดหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และเช่นเดียวกันบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 2. ค่าสมัครสอบ IELTS
  - IELTS Regular (Paper: 7,650 บาท / Computer: 7,650 บาท)
  - IELTS UKVI (Paper: 7,990 บาท / Computer: 7,990 บาท)
  - IELTS Life Skills: 6,300 บาท

ตารางเรียน IELTS July Century.png

ตารางเรียน IELTS สาขา Century

ตารางเรียน IELTS July Seacon.png

ตารางเรียน IELTS สาขา Seacon Square

เรียน IELTS สอบ IELTS
bottom of page