top of page
IELTS คืออะไร สอบ IELTS เรียน IELTS

IELTS คืออะไร?

IELTS เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสารสำหรับการทำงาน การศึกษา หรือการย้ายถิ่นฐาน

 

การสอบวัดระดับ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรมากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลกจากองค์กรภาครัฐและเอกชน ว่าเป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาที่น่าเชื่อถือ ตรงตามมาตรฐานสากล และครอบคลุมทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกรูปแบบการสอบแบบกระดาษ หรือแบบคอมพิวเตอร์ได้

 

โดยผลสอบ IELTS นั้นยังเป็นที่ยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ IELTS ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษมามากกว่า 30 ปี ยังคงมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานสำหรับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ

สอบ IELTS เรียน IELTS ประเภทการสอบ IELTS academic general training

การสอบ   IELTS   มีกี่ประเภท

IELTS มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

 • IELTS Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

 • IELTS General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน​​

IELTS วัดทักษะอะไรบ้าง listening reading writing speaking ฟัง พูด อ่าน เขียน

การสอบ   IELTS   สอบอะไรบ้าง

การสอบ IELTS Academic และ IELTS General Training ผู้สอบจะต้องทดสอบทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้าน - การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ตามลำดับ โดยรายละเอียดของรูปแบบการสอบ และความแตกต่างระหว่าง IELTS Academic และ IELTS General Training มีดังนี้

IELTS วัดทักษะอะไรบ้าง listening reading writing speaking ฟัง พูด อ่าน เขียน

สิ่งที่ต้องเตรียมในการสมัครสอบ

 1. สำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนไทย
  ผู้สอบจำเป็นต้องอัพโหลดเอกสารเหล่านี้เข้าระบบ และในวันสอบจริง คุณจะต้องนำต้นฉบับของเอกสารที่อัพโหลดไปเพื่อยืนยันตัวตน เช่น ถ้าคุณอัพโหลดหนังสือเดินทาง คุณจะต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงในวันสอบ (ไม่สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนได้) และเช่นเดียวกันบัตรประจำตัวประชาชนไทย

 2. ค่าสมัครสอบ IELTS
  - IELTS Regular (Paper / Computer): 7,350 บาท
  - IELTS UKVI (Paper / Computer): 7,710 บาท
  - IELTS Life Skills: 5,800 บาท

วันสอบ IELTS 2023

วันสอบ ielts 2023 ielts test dates thailand bangkok
ตารางเรียน IELTS สาขา century

ตารางเรียน IELTS สาขา Century

ตารางเรียน IELTS สาขา seacon

ตารางเรียน IELTS สาขา Seacon Square

bottom of page