top of page
GED คืออะไร เรียน GED สอบ GED ติว GED

GED เป็นประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษานอกโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา

การสอบ GED สอบได้ตั้งแต่อายุ 17 ปีขึ้นไป มีคนมากกว่า 860,000 คนเข้าสอบในแต่ละปี สำหรับในประเทศไทย น้องๆสามารถสอบได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขี้นไป ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ GED รายงานว่านักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ จนได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED ประสบความสำเร็จทั้งในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในอาชีพการงานในระดับที่น่าพึงพอใจ เช่นเดียวกับนักศึกษาในระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของสหรัฐอเมริกา

 

บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนไม่น้อยที่เคยสอบ GED มาแล้วทั้งสิ้น เช่น Bill Cosby

นักแสดงที่มีชื่อเสียง, Dave Thomas ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารฟาสฟู้ด Wendy's, Ruth Ann Minner

ผู้ว่าการรัฐเดลลาแวร์ และวุฒิสมาชิกของประเทศสหรัฐอเมริกา Ben Nighthorse Campbell เป็นต้น 

การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED นั้นได้รับการยอมรับจากเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของทางกองทัพสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี

การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายของ GED

เนื้อหาสาระของข้อสอบ GED จะสะท้อนถึงผลการศึกษาวิชาหลักๆในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาพรวม

การสอบจะเน้นความสำคัญของความสามารถในการคิดเป็นและแก้ปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือข้อกำหนดของสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา การสอบจะใช้ข้อสอบแบบปรนัย ยกเว้นการสอบการเขียนภาษาอังกฤษ 

GED คืออะไร
GED มีวิชาอะไรบ้าง Math Science Social RLA เรียน GED สอบ GED

1. Mathematics

ข้อสอบวัดความรู้ 2 ด้าน
1) การเลือกใช้สูตรและการคำนวณให้สอดคล้องกับโจทย์ที่กำหนดให้ 45% (Quantitative)
2) การแก้ปัญหาทางพีชคณิต 55% (Algebraic) เนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้น และการนำไปประยุกต์ใช้ แก้โจทย์ปัญหา โดยมีเนื้อหาดังนี้
- จำนวนเต็ม และการแก้โจทย์ปัญหา

- อัตราส่วน สัดส่วนและเศษส่วน

- การวิเคราะห์ข้อมูล,สถิติ,ความน่าจะเป็น

- พีชคณิต1 (สมการ,อสมการ,ฟังกชั่น,กราฟ,สมการ Quadratic)

- เรขาคณิตพื้นฐาน

- เปอร์เซ็นต์
ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน
1) ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
2) อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้ (เครื่องคิดเลขในคอมพิวเตอร์รุ่น TI-30xs)

 

2. Science

ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ครอบคลุมในวิชาวิทยาศาสตร์ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์

สิ่งแวดล้อม และดวงดาวอวกาศ รวมไปถึงการใช้สูตรในการคำนวณหาคำตอบเชิงฟิสิกส์ ได้จริง

ข้อสอบวัดความรู้ 3 ด้าน

1) วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ( Life Science) 40% โดยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตั้งเป็นคำถามเพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้

2) วิทยาศาสตร์กายภาพ ( Physical Science) 40 % ซึ่งเนื้อหาจะเน้นความรู้ด้านฟิสิกส์ และเคมีเป็นหลัก เช่น ปรากฏการณ์แรงโน้มถ่วง แรงดึงดูด และการทดลองทางวิทยาศาสตร์

3) ดาราศาสตร์ โลกและดวงดาว ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ (Earth and Space Science) 20% เช่น ระบบสุริยะจักรวาล ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ สุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น

3. Social

แนวข้อสอบใหม่ของ GED 2017 นั้นจะเน้นเนื้อหาให้ผู้สอบสามารถตีความหลักการและเหตุผลพื้นฐานของวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อสามารถปรับประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินชีวิต โดยเนื้อหารายละเอียดของ วิชาจะเน้นที่ 4 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) การเมืองและรัฐบาล 50%
2) ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา 20%
3) เศรษฐศาสตร์ 15%
4) ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก 15%

4. Reasoning Through Language Arts

เนื้อหาจะเน้นที่ทักษะ 3 อย่างคือ การอ่าน การเขียน และการเข้าใจหลักกฎไวยากรณ์และใช้ได้อย่างถูกต้อง

การอ่าน

การอ่านใน GED จะเน้นไปที่ความเข้าใจ ผู้สอบจะต้องมีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษในหลากหลายวิชา อาทิเช่น วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วรรณกรรม และการอ่านจดหมายหรือข้อความต่างๆ ในเชิงธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคตได้ โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้​

1. การอ่านวรรณกรรม นวนิยาย และการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (literature and fiction)

2. การอ่านข้อมูล บทความ ข่าว สาระและประเด็นสำคัญต่าง ๆ (informational texts)

 

การเขียน

สำหรับการเขียน ผู้สอบจะต้องมีความสามารถในการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษในรูปแบบของการเขียนเชิงโต้แย้งหรือ (argumentative essay) ได้จากการอ่านบทความในข้อสอบและทำความเข้าใจ

เนื้อความ ค้นหารายละเอียด แยกแยะข้อมูล รวมถึงสังเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

เพื่อที่จะทำการเขียนเรียงความได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ ชัดเจน และตรงประเด็นตามที่รูปแบบของข้อสอบได้กำหนดไว้

คะแนนเต็มของในส่วน Writing จะอยู่ที่ 6 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. หลักฐานและการวิเคราะห์ข้อโต้แย้ง (Evidence and Argumentation)

2. โครงสร้างภาษา (Organizational Structure)

3. ความสามารถในการใช้ภาษา (Grammar and Language Competency)

 

ไวยากรณ์

ในส่วนสุดท้าย รูปแบบไวยากรณ์ วิชา RLA จะเน้นไปทางด้านการใช้จริง ผู้สอบควรมีความรู้พื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ และสามารถประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ในส่วนนี้ผู้สอบจะต้องทำการเลือกข้อความที่ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ อาทิเช่น การเขียนอีเมล์ การเขียนประกาศและการแจ้งข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ

 

เนื้อหาในข้อสอบ
- 75% ของบทความจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่านข้อความและข้อมูล รวมไปถึงเรื่องราวต่างๆ จากวิชาวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา
- 25% ของบทความจะเป็นเนื้อหาในส่วนของวรรณกรรม นวนิยาย หรือการเขียนในเชิงสร้างสรรค์

GED Testing Centers in Thailand

ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย มีที่ไหนบ้าง
ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย Pearson Professional Centers Paradigm education บางมด Abac บางนา ปทุมธานี
ศูนย์สอบ GED ในประเทศไทย greater good ขอนแก่น thabay แม่สอด movaci เชียงใหม่ payap phuket pals

ตารางเรียน GED สาขา Seacon Square

ตารางเรียน  ged WSC สาขา Seacon square ศรีนครินทร์
ตารางเรียน GED

ตารางเรียน GED สาขา Century

ตารางเรียน  ged WSC สาขา century อนุสาวรีย์ตารางเรียน  ged WSC สาขา Century The Movie Plaza
ตารางเรียน GED
bottom of page