top of page

Happy New Year 2024!

Happy New Year น้อง ๆ และ ผู้ปกครองทุกท่านนะคะ


ทาง WSC ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจในสถาบันของเรา ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี


ขอให้น้อง ๆ ทุกคน ประสบความสำเร็จเชิงวิชาการในโรงเรียนและมหาลัยค่ะ

Happy New Year 2024!

コメント


Post: Blog2_Post
bottom of page