SAT

Scholastic Assessment Test

SAT คือข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์ เพื่อนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ข้อสอบ SAT มี 2 ส่วน ได้แก่

 

1. Mathemetics (คณิตศาสตร์) คะแนนเต็ม 800 คะแนน มีโจทย์เป็นภาษาอังกฤษ ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับ Trigonometry, Advanced Algebra ด้วยการทำข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้และส่วนที่ไม่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

2.  Evidenced-Based Reading and Writing คะแนนเต็ม 800 ทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ คำถามมาจากความเข้าใจจากการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย ประวัติศาสตร์ และทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ แปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ

 

SAT มีคะแนนรวม 1,600 คะแนน ไม่หักคะแนนหากตอบผิด นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติชั้นนำคะแนนที่ควรได้คือ 1200 ขึ้นไป คอร์สเรียน SAT ที่ WSC จึงเน้นไปที่การฝึกทำข้อสอบให้ทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ได้คะแนนสูงพอที่จะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้ม SAT เนื้อหาแน่น ครบครัน จัดเต็มจำนวน 80 ชั่วโมง ค่าเรียน 32,000 บาท / คน

สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเทคนิคอย่างดี เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นเห็นผลแน่นอน

รีบสมัครกันนะคะ

**สามารถเรียนเดี่ยว/แยกวิชาเรียนได้**

 

SAT TEST DATES

Screen Shot 2565-07-10 at 16.01.21.png

THE DIGITAL SAT 2023

digital-sat.png

ตารางเรียน SAT 

Screen Shot 2565-09-26 at 11.51.44.png