top of page

DIGITAL SAT

Digital Scholastic Assessment Test

Digital SAT เป็นข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก จะเริ่มสอบครั้งแรกในประเทศไทยเดือนมีนาคม 2023 เป็นการสอบด้วยอุปกรณ์ เช่น Notebook หรือ iPad โดยผู้สอบจะต้องเตรียมอุปกรณ์ไปเอง เช่น

- Windowslaptops/tablets - Windows 10 ปีขึ้นไป มีหน่วยความจำอย่างน้อย 10MB

- Mac laptops - Mac OS 11.4 ขึ้นไป มีความจำเหลืออย่างน้อย 150 MB

- iPads OS 13.4 ขึ้นไป มีความจำเหลืออย่างน้อย 150 MB

- School-managed Chrome books ต้องใช้ของโรงเรียนเท่านั้น

 

หากไม่มีสามารถแจ้งทางศูนย์สอบเพื่อข้อใช้อุปกรณ์ ของศูนย์สอบได้ แต่ต้องแจ้งก่อนสอบ 30 วัน และต้องไปถึงสนามสอบก่อน 30 นาที เพื่อรับอุปกรณ์

 

ข้อสอบมี 2 ส่วน ได้แก่

1. Mathematics (คณิตศาสตร์)

ข้อสอบคณิตศาสตร์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 22 ข้อ ให้เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800

เป็นการวัดความสามารถเกี่ยวกับ Algebra, Problem-Solving and Data Analysis, Advanced Math, Geometry and Trigonometry

มีเครื่องคิดเลขใน App หรือจะนำเครื่องคิดเลขไปเองก็ได้

2.  Reading and Writing (ภาษาอังกฤษ) 

ข้อสอบภาษาอังกฤษจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ ละ 27 ข้อ ให้เวลา 64 นาที คะแนนเต็ม 800 

เป็นบทความสั้นๆ ประมาณ 25-150 คำ ทดสอบความสามารถที่เกี่ยวกับการแปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ คำถามมาจากความเข้าใจจากการอ่านบทความเกี่ยวกับนวนิยาย ประวัติศาสตร์ และทดสอบความสามารถเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ แปลความหมายของคำศัพท์จากบทความ

 

สิ่งที่ต้องนำไปวันสอบ

- อุปกรณ์ที่ใช้สอบ Windows laptops, Mac laptops, iPads หรือ School-managed Chrome books

- Admission Ticket ปริ้นท์จาก Application Bluebook

- บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต

- ปากกาหรือดินสอ สำหรับทด

SAT มีคะแนนรวม 1,600 คะแนน ไม่หักคะแนนหากตอบผิด นักเรียนที่ประสงค์จะเข้ามหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติชั้นนำคะแนนที่ควรได้คือ 1200 ขึ้นไป คอร์สเรียน SAT ที่ WSC จึงเน้นไปที่การฝึกทำข้อสอบให้ทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้ได้คะแนนสูงพอที่จะไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ติวเข้ม SAT เนื้อหาแน่น ครบครัน จัดเต็มจำนวน 30 ชั่วโมง ค่าเรียน 18,000 บาท / คน

สอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเทคนิคอย่างดี เนื้อหาเข้มข้น ตรงประเด็นเห็นผลแน่นอน

รีบสมัครกันนะคะ

**สามารถเรียนเดี่ยว/แยกวิชาเรียนได้**

SAT: ข้อความ

SAT TEST DATES

Screen Shot 2565-07-10 at 16.01.21.png

THE DIGITAL SAT 2023

digital-sat.png

ตารางเรียน SAT สาขา Paradise Place

Screen Shot 2565-11-24 at 13.16.32.png

ตารางเรียน SAT สาขา Century Plaza

Screen Shot 2565-11-17 at 12.46.31.png
bottom of page